image001z Güncel Mevzuat Programı

PRATİK BİLGİLER

 

* 1/1/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR
* Amortisman Sınırı
* Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
* Arızi Kazançlar İstisna Tutarı (GVK Md.80)
* Asgari Geçim İndirimi
* Bağış ve Yardımlarda Sınır
* Basit usulde ticari kazanç koşulları
* Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanacak İndirim Oranı (Enflasyondan Arındırma Oranı)
* Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
* Çevre Temizlik Vergisi Oranları
* Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
* Defter Tutma Hadleri
* Değer Artış Kazançları İstisna Tutarı (GVK Mük.Md.80)
* E Dönüşüm
* Emlak Vergisi Oranları
* Faaliyet Kodu Listesi
* Gecikme Zammı Oranları
* Geçici Vergi Oranları
* Gelir Vergisi Kanununun 94.Md.ne Göre Bazı Tevkifat Oranları
* Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller
* Gelir Vergisi Tarifeleri (GVK Md.103)
* Harcırahların Gelir Vergisinden İstisna Tavanı
* Hizmet Erbabına İşverenlerce Yapılan Yemek Yardımları Tutarı GVK 23/8 Md.
* Hizmet Erbabına İşverenlerce Yapılan Ulaşım Yardımları Tutarı GVK 23/10 Md.
* İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının mahsuben iadesi
* Kamu Yararı Statüsündeki Dernekler
* Kazançlarda Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları
* KDV Oranları
* Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları (GVK Md.21)
* Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (GVK Md.86)
* Oda Aidatlarının Ödenme Zamanı
* Özel İndirim Tutarı
* Özel Usulsüzlük Cezaları
Parekende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı
* Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve faiz Oranları
* Sakatlık İndirimi Tutarı (GVK Md.31)
* Şirket Kuruluşlarında Ödenecek Damga Vergisi ve Tüketici Fonu
* Tam Tasdik Sınırı
* Tecil Faizi Oranları
* Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
* Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi
* Vergi Kodları
* Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi
* Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
* Yeniden Değerleme Oranları
* 2019 YILINDA UYGULANAN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTE
*
* Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
* Asgari Geçim İndirimi
* Belge Türlerine Göre Sigorta Prim Oranları
* Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
* Çıraklara Verilecek Ücretin Asgari Haddi
* Gecikme zammında uygulanacak Dev.İç Br.Sn.Aylık Ortalamaları
* İdari Para Cezaları
* İsteğe Bağlı Sigorta Primleri
* İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
* İşsizlik Sigortası Miktar ve Ödeme süreleri
* İşsizlik Sigortası Ödeneği
* İşsizlik Sigortası Prim Oranları
* İşten Çıkış Nedenleri
* Kıdem Tazminatı Tavanı
* Konut Kapıcı Ücreti Ve Kesintiler
* Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
* Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
* Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Yardımı Tutarları
* Yıllık Ücretli İzinler

 

İletişim

0 530 406 32 06
0 507 973 55 18
[email protected]

YasaBUL Mevzuat
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
https://www.yasabul.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/YSBIndir.png


NELER GÜNCEL

21.02.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60)

21.02.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/61)

20.02.2021 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.02.2021 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556)

18.02.2021Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)

18.02.2021Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3559)

18.02.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

17.02.2021 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

16.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

09.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

09.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

06.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

09.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

09.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

06.02.2021 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)

05.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

02.02.2021 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkında

02.02.2021 DİŞ FIRÇASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

02.02.2021 İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2)

30.01.2021 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021-32/59)

30.01.2021 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNDE HEDEF ÜLKELERE HEDEFSEKTÖRLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERE İLAVE DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDAKARAR

30.01.2021 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNEİLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

28.01.2021 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/3)

26.01.2021 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/1)

25.01.2021 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 523)

25.01.2021 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 524)

25.01.2021 ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜOLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2021/1)

25.01.2021 İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/1)

16.01.2021 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

13.01.2021 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINAİLİŞKİN TEBLİĞ (2021/2)

13.01.2021 CBK 3423

09.01.2021 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/1)

09.01.2021 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/4)

31.12.2020 Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri

31.12.2020 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payıtutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

31.12.2020 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 Nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamındayapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ

31.12.2020 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31.12.2020 Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği (Iı-27.3)

31.12.2020 Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerineilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Iıı-45.2)’De Değişiklik Yapılmasına Dairtebliğ (Iıı-45.2.A)

31.12.2020 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanıuygulanmasına İlişkin Tebliğ

30.12.2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

30.12.2020 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci Ve İkincifıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ayuzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

30.12.2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazıkanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 Üncü Maddesi İle 4 Üncümaddesinde (Onüçüncü Ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru Ve İlktaksit Ödeme Sürelerininanılan Maddeler

30.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklikyapılmasına Dair Kanun

30.12.2020 Bazı Tekstilkonfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine

30.12.2020 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/2)

30.12.2020 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/1)

29.12.2020 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

29.12.2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

29.12.2020 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

29.12.2020 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

29.12.2020 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

29.12.2020 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

29.12.2020 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

29.12.2020 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

29.12.2020 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasınadair Tebliğ (Seri No: 33)

29.12.2020 Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğindedeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

29.12.2020 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

29.12.2020 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

25.12.2020 İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesineİlişkin Yönetmelik

25.12.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının YenidenBelirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin(3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçinUygulanmaması Hakkında Karar (Kara

25.12.2020 –– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3327)

23.12.2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alantevkifat oranları hakkındaki Karar 3321

23.12.2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifatnispetlerine ilişkin Karar 3319

23.12.2020 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer AlanEğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 SayılıBakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar(Karar Sayısı: 3320)

23.12.2020 ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRYÖNETMELİK

23.12.2020 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNEİLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

23.12.2020 Kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresininuzatılması hakkında Karar

23.12.2020 Kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkında Karar

23.12.2020 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.d)

23.12.2020 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KARAR

SGK Genelgeler

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO: 169)

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2020/9)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRKANUN

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu MaddesininUygulanma Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (KararSayısı:3247)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (KararSayısı:3248)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı MaddesininBirinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)

VERGİ TAKVİMİ